Отговорност

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е създадено с най-голямо внимание. За правилността, пълнотата и актуалността на съдържанието обаче не можем да поемем никаква гаранция. Като доставчик на услуги ние носим отговорност съгласно § 7 Abs.1 TMG за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 TMG като доставчик на услуги не сме задължени да следим предаваната или съхраняваната информация от трети лица или да разследваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретно нарушение на закона. Веднага щом узнаем за такива нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Отговорност за съдържанието на свързаните страници винаги носи съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения в момента на свързването. Незаконното съдържание не е било разпознато по време на свързването. Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници не е целесъобразен без конкретни доказателства за нарушение. Веднага щом узнаем за евентуални законови нарушения, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от операторите на сайта, са обект на германското законодателство за авторското право. Приносите на трети страни са отбелязани като такива. Размножаването, обработката, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на тези страници е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Операторите на тези страници винаги се стремят да спазват авторските права на други лица или да използват свои собствени или свободни от лиценз произведения.

Източник: Отказ от отговорност от eRecht24.de. Правни съвети от RA Sören Siebert.

bg_BGBulgarian